नागरीक वडापत्र

नागरीक वडापत्र

  • –    राज्यबाट नागरिकले पाउने सेवाको प्रत्याभुती सम्बन्धी नागरिक अधिकार पत्रलाई नागरिक वडापत्र भनिन्छ ।
  • –    विश्वमा नागरिक वडापत्रको सुरुवात बेलायतका प्रधानमन्त्री John Major बाट सन् १९९१ मा भएको हो ।
  • –    सेवाग्राहीलाई सूचित पार्ने सरकारी सूचनाका रुपमा नागरिक वडापत्रलाई लिइन्छ ।
  • –    नागरिक वडापत्रले मूलत:नागरिकको सेवा प्राप्त गर्ने अधिकारलाई पक्षपोषण गर्दछ ।
  • –    नागरिक वडापत्र कार्यान्वयन भए नभएको अनुगमन गर्नका लागी गठन हुने ईकाईलाई Social Audit Panel भनिन्छ ।
  • –    यो जनताको सार्वभौम सिद्भान्तमा आधारित छ ।
  • –    नागरिक वडापत्रबाट गुणस्तरीय सेवा प्राप्त हुनुका साथै सम्पादित कार्यको उचित मुल्याङ्कन भई दण्ड पुरस्कारमा प्रभावकारीता आउने र सेवाग्राहीलाई सेवा छनौटको अवसर प्राप्त हुन जान्छ ।
  • –    नेपालमा सर्वप्रथम नागरिक वडापत्रको अवधारणालाई प्रशासन सुधार आयोग,२०४८ ले आत्मसात गरेको थियो । तथापी नेपालमा नागरीक वडापत्रको प्रयोग सर्वप्रथम वि.सं. २०५६ देखी मात्र भएको हो ।

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *