विभिन्न वंशका प्रथम राजाहरु

      विभिन्न वंशका प्रथम राजाहरु    

गोपाल वंश  :-  भुक्तमान
अहिर वंश   :-   वर सिंह 
किरांत वंश  :-  यलम्बर
सोम वंश     :- निमिष
सुर्य वंश      :-  भुमी बर्मा
लिच्छिवी वंश :- जयदेव प्रथम
कर्णाटक वंश  :-  नान्य देव
ठकुरी वंश      :- भास्कर देव 
मल्ल काल    :- अरिदेव मल्ल
शाह काल       :- कुलमण्डन शाह

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *